O nás

Aktivně působíme v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí od roku 2012.

Začali jsme jako spolupracující specialisté a vlivem narůstající spolupráce s klienty jsme založili BOZP FIRST s.r.o.

Dlouhodobě spolupracujeme s klienty ve výrobních i nevýrobních odvětvích formou outsourcingu.

Principem k dosažení vysoké úrovně provádění služeb, je budování dlouhodobých vztahů, a to na základě osobitého přístupu ke každému klientovi.

Naše služby

 • BOZP
 • Požární ochrana
 • Koordinátor BOZP na staveništích
 • Ochrana životního prostředí (ekologie)
 • ISO 14001
   ISO 45001
BOZP

Zavedení systému BOZP

 • Zavedení a vytvoření celkového systému BOZP ve společnosti v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů

Školení zaměstnanců

 • Školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP`
 • Školení zaměstnanců z oblasti BOZP
 • Školení řidičů referentských vozidel
 • Školení řidičů manipulačních vozíků
 • Školení z nakládání s chemickými látkami
 • Školení práce ve výškách

Kontroly technických zařízení

Roční kontroly provozuschopnosti zařízení (dle NV č. 378/2001 Sb.,):

 • Žebříků
 • Schůdků
 • Regálů
 • Ručních paletových vozíků
 • Dalších technických zařízení

Kontroly BOZP, roční prověrky, audity

 • Provádění pravidelných kontrol a ročních prověrek z BOZP
 • provádění auditů BOZP se zaměřením na plnění legislativních požadavků, navrhování a doporučování opatření

Tvorba dokumentace

 • Směrnice organizace zajištění BOZP (základní organizační směrnice)
 • Směrnice poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Dopravní řád
 • Místní řády skladů
 • Místně provozně bezpečnostní předpisy (např. pro: provoz strojů a zařízení)
 • Systém bezpečné práce s jeřáby
 • Pravidla BOZP při práci s externími firmami
 • Plán první pomoci
 • Hodnocení rizik a navrhování opatření
 • Kategorizace prací, zařazování prací do kategorií dle míry výskytu rizikových faktorů, navrhování a doporučování opatření
 • Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Ostatní služby

 • Poradenství, konzultační činnost
 • Sledování plnění legislativních požadavků a upozorňování na změny
 • Řešení pracovních úrazů
 • Spolupráce s orgány státní správy (oblastní inspektorát práce, krajská hygienická stanice)
Požární ochrana

Zavedení systému požární ochrany

 • Zavedení a vytvoření celkového systému požární ochrany ve společnosti v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů

Audity, kontroly

 • Preventivní požární prohlídky pracovišť
 • Navrhování opatření
 • Audity požární ochrany
 • Audity se zaměřením na plnění legislativních požadavků v oblasti požární ochrany

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení

 • Požární dveře
 • požární prostupy
 • Hasicí přístroje
 • Hydranty
 • Požární klapky

Tvorba povinné dokumentace

 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Tematické plány a časové rozvrhy školení
 • Začlenění provozované činnosti dle požárního nebezpečí
 • Požární řády
 • Požární poplachové směrnice
 • Dokumentace zdolávání požáru

Školení zaměstnanců

 • Školení vedoucích zaměstnanců z požární ochrany
 • Školení řadových zaměstnanců z požární ochrany
 • Školení požárních hlídek
 • Školení ohlašovny požáru

Ostatní činnosti

 • Poradenství, konzultační činnost
 • Posuzování technologiíí a pracovišt z hlediska požární ochrany
 • Spolupráce s orgány státní správy
 • Organizace požárních cvičení ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Koordinátor BOZP na staveništích

Tvorba povinné dokumentace

 • Plán BOZP pro staveniště
 • Plán BOZP pro práce představující zvýšené riziko ohrožení zdraví
 • Vyhodnocení rizik, která se mohou na stavbě vyskytovat a jejich průběžná řešení
 • Zápisy z kontrol BOZP na staveništích
 • Zpracování a zajištění "Oznámení o zahájení prací na stavbě“, které je zasíláno na oblastní inspektorát práce

Kontroly

 • Organizace a provádění kontrol BOZP na staveništi, identifikace závad a návrh řešení
 • Sledování dodržování Plánu BOZP zhotovitelem

Ostatní čínnosti

 • Výkon koordinátora BOZP na staveništi
 • Řešení pracovních úrazů na staveništi
 • Konzultace, poradenství
 • Účast při kontrolách orgánů státní správy (oblastní inspektorát práce)
Ochrana životního prostředí (ekologie)

Tvorba povinné dokumentace

 • Havarijní plán
 • Povodňový plán
 • Provozní řády
 • Rejstřík rizik v oblasti ŽP
 • Vypracování environmentálního profilu
 • Vytvoření a vedení evidencí
 • Příprava žádostí

Audity, kontroly

 • Kontroly zaměřené na ekologii
 • Navrhování opatření
 • Audity zaměřené na ekologii
 • Nastavení, ověření měření v oblasti ekologie

Školení zaměstnanců

 • Školení
 • Workshopy
 • Nácviky havarijních situací
 • Spolupráce se zástupci státní správy

Ostatní činnosti

 • Poradenství, konzultační činnost
 • Posuzování technologií a pracovišť z hlediska ekologie, jejich vybavení
 • Spolupráce s orgány státní správy
 • Odpadové hospodářství
 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi
ISO 14001 
& ISO 45001

ISO 14001

Systém environmentálního managementu

 • Příprava firmy na certifikaci
 • Interní audity zaměřené na ochranu životního prostředí
 • Podpora při externích a zákaznických auditech
 • Metodická podpora pro udržení certifikátu

ISO 45001

Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Příprava firmy na certifikaci
 • Interní audity
 • Metodická podpora pro udržení certifikátu
Objednat

Reference

Někteří naši klienti

Google - logo
Zentiva - logo
Kingspan a.s. - logo
NKT s.r.o. - logo
TRW Automotive Czech s.r.o. - logo
Howden ČKD Compressors s.r.o. - logo
A. RAYMOND JABLONEC s.r.o. - logo
Muzeum východních Čech v HK - logo
Kablo Vrchlabí - výroba kabelů
2. Lékařská fakulta - Univerzita Karlova - logo
Český Rozhlas - logo
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - logo
BANKOVNÍ AKADEMIE a.s. - logo
Vysoká škola finanční a správní o.p.s. - logo
Obecní úřad Všestary
Roman Věchet s.r.o. - logo
Povodí Labe - logo
Ředitelství silnic a dálnic ČR - logo
Sovis s.r.o. - logo
Alkatech - logo

Kontakt

Kontaktní adresa:
BOZP FIRST s.r.o.
K Aleji 523
250 84Křenice u Prahy
IČO: 07157991
Sídlo společnosti:
BOZP FIRST s.r.o.
Čelakovského 639
500 02Hradec Králové
IČO: 07157991
Sídlo společnosti